EduDee 30 5 2559

สถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) เปิดรับสมัคร “ทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา/นิวซีแลนด์ 2017-2018” (รอบส่วนกลาง) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาหรือนิวซีแลนด์ และพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัว และการใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครรับทุน (รอบส่วนกลาง) ได้ที่ www.edudee.co.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2559 โดยจะแจ้งกำหนดการสอบ รวมทั้งสถานที่สอบไปยังอีเมลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร

***********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 พฤษภาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking