กระทรวงอุดมศึกษาคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University) ในสาขาวิชา ได้แก่

1) อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์  จำนวน 1 ทุน และ

2) อักษรศาสตร์ จำนวน 1 ทุน โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติ
1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในคูเวตระหว่างการสมัครรับทุน
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานาวี) หรือเทียบเท่า แล้วไม่เกิน 2 ปี
3. มีผลการเรียนดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 หรือเกรดเฉลี่ย 3.40 ขึ้นไป
4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของคูเวตมาก่อน
5. อายุไม่เกิน 20 ปี
6. ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับอยู่ในระดับดี
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุน โดยให้ระบุสาขาที่ต้องการสมัครเพียง 1 สาขา
2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
4. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
6. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. จำนวน 4 รูป
กำหนดการคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์และเปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 15 มิถุนายน 2559
สอบข้อเขียน วันที่ 18 มิถุนายน 2559
ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียน วันที่ 20 มิถุนายน 2559
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 22 มิถุนายน 2559

การสมัคร
        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ ที่นี่ และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 117,118 โทรสาร 0 2281 0953 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและเข้าสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th

การสอบข้อเขียน
        ผู้สมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาภาษาอาหรับ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. ส่วนสถานที่สอบจะแจ้งภายหลัง
การสอบสัมภาษณ์
        ผู้ทำคะแนนการสอบข้อเขียนสูงสุด 10 ลำดับแรก จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาคาร สพฐ.5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
การสละสิทธิ์
        การสอบคัดเลือกผู้สมัครถือเป็นที่สุด กรณีผู้ผ่านข้อเขียนและไม่สามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่กำหนด รวมทั้งผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ดำเนินการจัดทำใบสมัครให้สมบูรณ์เรียบร้อยจะถือว่าผู้สมัครนั้นสละสิทธิ์การสมัครรับทุน สำหรับกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือกำหนดวันและสถานที่สอบใหม่
การติดต่อสอบถาม
        ผู้สนใจต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 117 หรือ 118 ในเวลาราชการ

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

27 พฤษภาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking