สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Jiangsu Provincial Department of Education (JPDE) ได้ให้ทุนการศึกษาประจำปี 2559 แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “2016 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia (JJTES-SEA)” เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร หรือปริญญาในสถาบันระดับอุดมศึกษาของมณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559 สำหรับรายละเอียดของทุนดังกล่าว มีดังนี้
1. ทุนการศึกษาข้างต้นมีจำนวนทั้งสิ้น 87 ทุน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
1.1 ทุนที่ผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด จำนวน 44 ทุน ในสาขาศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอาชีวศึกษา โดยผู้จัดจะรับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักในมหาวิทยาลัย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ สำหรับค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง
1.2 ทุนที่ผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้บางส่วน จำนวน 43 ทุน ในสาขาศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอาชีวศึกษา โดยผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จะได้รับทุนเพียง 1 ปีการศึกษาเท่านั้น

2. ผู้สนใจสมัครรับทุนข้างต้น จะต้องมีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการเรียนในระดับดี โดยผู้สมัครในสาขาวิทยาศาสตร์จะต้องมีผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย ร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรงตามมาตรฐานการขอวีซ่า ยินยอมในการปฏิบัติตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ต้องไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลหรือองค์การอื่น ๆ ของจีน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในระดับดีมาก (ผู้สมัครในหลักสูตรสาขาภาษาจีน ต้องได้รับ ผลสอบระดับความรู้ภาษาจีนอย่างน้อย HSK4)

3. ผู้สนใจสมัครรับทุน จะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.studyinjiangsu.org พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยัง Office of Jasmine Jinangsu Government Scholarship Management Team, Room 2313, No. 15, West Beijing Road, Nanjing, Jiangsu, P.R. China, 210024 ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (วงเล็บมุมซองด้านซ้ายว่า “JJTES-SEA”) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2391 0144 ต่อ 201 หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยผู้จัดจะประกาศผลให้ทราบภายในเดือนมิถุนายน 2559 **รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก**

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 พฤษภาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking