รัฐบาลตุรกีประกาศให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2016 - 2017

          รัฐบาลตุรกีประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี- สูงกว่าปริญญาตรี  สำหรับนักศึกษาต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย รายละเอียด ดังนี้       

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. ต้องมีสุขภาพแข็งแรง

3. ต้องไม่สมัครเรียนในมหาวิทยาลัยของตุรกีในระดับที่สมัครขอรับทุนฯ

4. สำหรับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2538 (อายุไม่เกิน 21 ปี)

5. ต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 70 % ขึ้นไป สามารถสมัครเรียนสาขาอื่นๆ ยกเว้นสาขาแพทย์ศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 90 % ขึ้นไป

6. สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทไม่เกินวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2529 (อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับสมัครปริญญาโท) และไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2524  (อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับสมัครปริญญาเอก)

1. ต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 75 % ขึ้นไป

2. เอกสารการสมัคร (แปลภาษาอังกฤษ)

3. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดทาง เว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr

4. สำเนาใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท

5. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (transcript) /ปริญญาตรี /ปริญญาโท

6. สำเนา passport, บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสูติบัตร

7. รูปถ่ายขนาด 1นิ้วครึ่ง

ระยะเวลารับสมัคร เดือน เมษายน – พฤษภาคม

การสมัคร : สมัครได้โดยตรงทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr

สิทธิผลประโยชน์

1. ค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 210 ดอลลาห์สหรัฐ (ปริญญาตรี) 298 ดอลลาห์สหรัฐ (ปริญญาโท) และ 420 ดอลลาห์สหรัฐ (ปริญญาเอก)

2. ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร

3. เรียนภาษาหลักสูตรภาษาตุรกี 1 ปี

4. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

5. ค่าประกันสุขภาพ

-----------------------------------------------

หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 118

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 มีนาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking