ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสิงคโปร์
(AY2017 ASEAN Scholarships for Thailand)

*************************************

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน (ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand

คุณสมบัติผู้สมัคร

• สัญชาติไทย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
• หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ระดับ Secondary Three ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3
• ระดับ Pre-University ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5

**คำอธิบาย**

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ แบ่งเป็น

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี (ระดับ Secondary Three) สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ GCE O-Level
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี (หรือระดับ Pre-University) สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ GCE A-Level

สมัครระดับ Secondary Three ได้แก่

1. ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว
จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 หรือ

2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว
จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 (เรียนซ้ำ 1 ปี)

*** นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับ Secondary Three จะได้รับทุนศึกษาต่อในระดับ Pre-University

สมัครระดับ Pre-University ได้แก่

1. ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว
จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว
จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (เรียนซ้ำ 1 ปี)

วิธีการสมัคร
1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2281 6370 ต่อ 117 - 118

2. ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์

กรุณาส่งจดหมายขอรับใบสมัครทางไปรษณ์ พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาดอย่างน้อย 16 ซม. x 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง “รับใบสมัครทุนสิงคโปร์” ส่งมายัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

3. ดาวน์โหลดใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ประจำปี 2560 ได้ที่นี่ Click..

4. สมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand

วิธีส่งใบสมัคร

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งพร้อมเอกสารประกอบ (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) ไปยัง

Ministry of Education

School Placement and Scholarships Branch

Level 3, Podium Block

1 North Buona Vista Drive

Singapore 138675 (ASEAN Scholarships THAILAND)

หมดเขตรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่ครบถ้วนไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 - 10 วัน) หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา

***หมายเหตุ ขอให้ผู้สมัครเลือกวิธีสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

- สมัครทางอินเตอร์เน็ต จะต้องส่งเอกสารประกอบ (ยกเว้นใบสมัคร) ไปที่กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในกำหนดเท่านั้น (เอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสำเนา โดยขอให้แจ้งรหัสยืนยันที่ได้รับจากการสมัครไปกับเอกสารประกอบด้วย) หากมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลสอบถามที่ +65 6872 2220

- สมัครโดยเอกสาร (hard copy) จะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน (เอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสำเนาเพราะจะไม่มีการส่งคืน)

** ขอให้ผู้สมัครอ่านวิธีการกรอกใบสมัครอย่างละเอียดทางเว็ปไซต์ของสิงคโปร์ก่อนการกรอกข้อมูล**

www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand

การคัดเลือก กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะแจ้งผลการสมัครเบื้องตันและกำหนดการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบโดยตรง

วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ)

กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เดือนกรกฎาคม 2559 ที่กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลการสอบ ปลายเดือนกันยายน 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย 02-286 9971 ต่อ 165 หรือ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 02-281 6370 ต่อ 117 - 118

******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 มีนาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking