sema 10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2559
Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2016
-Teacher Training Students-
---------------------

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นั้น
บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะทำการเสนอชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินการคัดเลือกในขั้นสุดท้าย และจะประกาศผลผู้ได้รับทุนในเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทั้งสิ้น จำนวน 9 คน รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อทั้งหมดเดินทางไปรับฟังการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการจัดเตรียมใบสมัครที่สมบูรณ์เพื่อจัดส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น ชั้น 2 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ตรวจสอบรายชื่อ Click..

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี ๒๕๕๙


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking