ด้วย กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไน ดารุสซาลามมีโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในบรูไน ดารุสซาลาม ได้แก่

1. University of Brunei Darussalam (UBD)

2. University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)

3. Institute of Technology Brunei (ITB) หรือ

4. PoliteknikBrunei โดยสถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯจะปิดรับใบสมัครรับทุนการศึกษาใน วันที่ 9 มกราคม 2559 ดังมีรายละเอียดดังนี้

                   คุณสมบัติ

                   1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในบรูไนระหว่างสมัครรับทุน

               2. มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี และไม่เกิน 35 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอก นับถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

                 หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

                   1. ใบสมัครขอรับทุน จำนวน 3 ชุด

               2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 3 ชุด

               3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 3 ชุด

               4. Statement of Purpose (Item 6 ในใบสมัครขอรับทุน) จำนวน 3 ชุด

               5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 3 ชุด

               6. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวน 3 ชุด

               7. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 3 ชุด

               8. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด จำนวน 3 ชุด

               9. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 3 รูป

                   ทั้งนี้ หากเอกสารเป็นภาษาไทย ต้องแนบเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สถานศึกษาที่ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าศึกษา มีดังนี้

                   1. University of Brunei Darussalam (UBD)

                   2. University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)

                   3. Institute of Technology Brunei (ITB)

                   4. Politeknik Brunei

                   สิทธิประโยชน์

                    ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการศึกษาระหว่างที่ศึกษาในบรูไนและสถานศึกษาจะจัดหาที่พักของสถานศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 500 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 350 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าหนังสือปีละ600 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 420 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าอาหารเดือนละ 150 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ) และค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ mofat.gov.bn/Pages/BDScholarship.aspx และส่งเอกสารการขอรับทุนฯ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ถนนราชดำเนินนอก กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 4 มกราคม 2559

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 ธันวาคม 2558

โทร. 0 2568 5646 ต่อ 117


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking