ด้วยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย - จีน ร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา แบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไข ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกส่วนราชการ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะสนับสนุนค่าเทอมตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ปี มูลค่าทุนละ 15,000 หยวน และค่าที่พักให้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเป็นเวลา 1 ปี มูลค่า 5,600 หยวน/คน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. มีอายุระหว่าง 22-35 ปี
3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
4. มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น
5. สามารถเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 ได้
ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

*************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 ธันวาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking