รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2016– 2017 แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมทั้งทุนสำหรับการทำวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ในหลายสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ และแฟชั่นในมหาวิทยาลัยอินเดีย ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างดี โดยส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบ ได้แก่ ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองผลการเรียน ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและสูงกว่าปริญญาเอก หรือสาขาสถาปัตยกรรมจะต้องส่งบทความของหัวข้อวิจัยที่จะขอรับทุนฯ และสาขาศิลปะการแสดงจะต้องส่งวีดีทัศน์หรือเทปที่บันทึกการแสดงของผู้สมัครเพิ่มเติมนอกจากใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2258  0300 - 5 ต่อ 6 และสามารถขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ไปรษณีย์อีเลกทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

*********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 พฤศจิกายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking