ด้วย สถาบันนานาชาติมาเลเซีย - ญี่ปุ่น ด้านเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (Malaysia-Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia - UTM MJIIT) ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 11 ทุน สาหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ยกเว้นมาเลเซีย) ประจาปีการศึกษา 2559 โดยทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุม ค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 2 ปี ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 1,500 ริงกิต (ประมาณ 12,300 บาท) บัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับระหว่างประเทศของผู้สมัครกับมาเลเซีย ค่าสมัคร ค่าประกันภัย ค่าตรวจลงตรา และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 เดือน โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องสมัครเข้าศึกษา ณ สถาบันนานาชาติมาเลเซีย - ญี่ปุ่น ด้านเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (UTM MJIIT) ภายในเดือนกันยายน 2559 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ htt://mjiit.utm.my/postgraduate-scholasship

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมะครได้ ที่นี่

*************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 พฤศจิกายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking