ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประชาสัมพันธ์ทุนของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 25 ทุน โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนฯ ต้องสมัครโดยตรงกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ซึ่งมีกำหนดปิดรับสมัครภายใน วันที่ 16 มีนาคม 2558 นั้น
บัดนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558/2559 ในระดับปริญญาตรี ระดับผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน 21 ทุน รายชื่อดังแนบ Click.. อนึ่ง กระทรวงต่างประเทศได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินทุนการศึกษาประจำเดือนและที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายรัสเซียไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินประกันสุขภาพประจำปี (ประมาณ 250 ดอลล่าร์สหรัฐ) ค่าเดินทางจากต่างประเทศไปกรุงมอสโก (ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน) และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากกรุงมอสโกไปเมืองที่สถานศึกษาตั้งอยู่ (ประมาณ 250 ดอลลาร์สหรัฐ)
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาควรเดินทางไปถึงรัสเซียก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยขอให้เตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบประกาศนียบัตร (ต้นฉบับ) เอกสารรายงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 7 รูป
3. ตามกฎระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเดินทางไปถึงรัสเซียไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนวันหมดอายุของการตรวจลงตรา

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 ตุลาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking