sema 10

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของโมร็อกโก ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาไทยผู้ได้รับทุนการศึกษา  ปีการศึกษา 2558 – 2559 จำนวน 15 คน ดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา/จังหวัด
1 นายมูฮำหมัดฟาฏิน สมาแอ โรงเรียนอัลฟาติฮะห์ จ.ฉะเชิงเทรา
2 นายเซารีย์ ยามา โรงเรียนมะอ์ฮัดดารุลมาอาเรฟ จ.ปัตตานี
3 นางสาวมินตรา โดดแช โรงเรียนอัลฟาติฮะห์ จ.ฉะเชิงเทรา
4 นายนรินทร์ อับดุลเลาะห์ โรงเรียนอิสลามศาสนพันธุ์ จ.กรุงเทพฯ
5 นางสาวต้นนาง ดารามิตร  โรงเรียนศาสนวิทยา จ.กรุงเทพฯ
6 นายเกรียงศักดิ์ ขำวิลัย โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน จ.กรุงเทพฯ
7 นายซุฟยาน โต๊ะรายอ โรงเรียนดารุสซอลิฮีน จ.เพชรบุรี
8 นางสาวนาซนีน ยัญญลักษณ์ โรงเรียนดารุสซอลิฮีน จ.เพชรบุรี
9 นายสุเมธ แดงประดับ โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร จ.ฉะเชิงเทรา
10 นายอัครินทร์ หลงสกุล โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร จ.ฉะเชิงเทรา
11 นายศริครินทร์ นาอุดม โรงเรียนมินฮาจญ์อิสลาม จ.พระนครศรีอยุธยา
12 นายภูวนัย เนตรทิพย์ โรงเรียนมินฮาจญ์อิสลาม จ.พระนครศรีอยุธยา
13 นางสาวสรินยา ลงสุวรรณ โรงเรียนอิมาร่อตุ๊ดดีน จ.กรุงเทพฯ
14 นางสาวสุทธิดา เพ็งสะและ โรงเรียนอิมาร่อตุ๊ดดีน จ.กรุงเทพฯ
15 นางสาวสรุดตา มูนิคม โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ. นนทบุรี

ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ ทั้ง 15 คน จะต้องเดินทางถึงราชอาณาจักรโมร็อกโกก่อน วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เนื่องจากภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2558-2559 จะเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน 2558

***เอกสารสำคัญที่ต้องนำไป ได้แก่ ใบรับรองความประพฤติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ) และสำเนาสูติบัตร (แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสหรืออาหรับ) เพื่อเป็นหลักฐานในการขอจัดทำบัตรประจำตัวผู้พำนักในโมร็อกโก

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 กันยายน 2558

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking