sema 10

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนการศึกษาของรัฐบาลรัฐสุลต่านโอมาน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 จำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสุลต่านโอมาน นั้น

        บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
รับทุนการศึกษาของรัฐบาลรัฐสุลต่านโอมานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับทุนดังกล่าว ดังนี้

ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกตัวจริง  ได้แก่
ที่ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. นางสาวรอยมีย์  มูหะหมัด โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา กรุงเทพ
2. นายรัฐศาสตร์  ดำรงหวัง โรงเรียนมัจลิซุดดีนี กรุงเทพฯ

ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกสำรอง  ได้แก่
ที่ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. นางสาวยูไวฮา  คอเดย์

โรงเรียน Federal Islamic School

of Kajang

ประเทศมาเลเซีย
2. นางสาววีด๊าด  หัสนีย์ โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา

     
ประกาศ  ณ  วันที่  11 สิงหาคม  พ.ศ. 2558


หมายเหตุ: ผลการคัดเลือกผู้สมัครทั้ง 4 ราย จะได้รับการพิจารณาขั้นสุดท้ายหรือการยืนยันโดยรัฐบาลรัฐสุลต่านโอมาน

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 สิงหาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking