sema 10

รัฐบาลรัฐสุลต่านโอมานได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ตามโครงการ  Omani Culture and Scientific Cooperation Scholarship Program  ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ให้แก่ประเทศต่างๆ ประเทศละ 2 ทุน รวมทั้งประเทศไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสุลต่านโอมาน ดังมีรายละเอียด ดังนี้
        คุณสมบัติ
1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในโอมานระหว่างสมัครรับทุน
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงเดือนมีนาคม 2558  
3. มีผลการเรียนดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 หรือเกรดเฉลี่ย 3.4 ขึ้นไป สำหรับสายศิลปะ และไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 หรือเกรดเฉลี่ย 3.2 ขึ้นไป สำหรับสายวิทย์ – คณิต
4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของโอมานมาก่อน
5. อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หลักฐานการสมัคร (เอกสารเป็นภาษาไทย และต้องแนบเอกสารแปลเป็นภาษาอาหรับ หรือ อังกฤษ) มีดังนี้
1. ใบสมัคร (ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ)
2. แบบฟอร์มขอเทียบวุฒิการศึกษา
3. สำเนาเกียรติบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา
4. กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ
5. ใบรับรองความประพฤติ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษา
6. สำเนาสูติบัตร
7. สำเนาหนังสือเดินทาง (ภาพสี)
8. รูปถ่ายสีขนาดพาสปอร์ต จำนวน 4 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง ทั้งนี้สำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนา

สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าไปศึกษา มีดังนี้
1. Institute of Islamic Science
2. Higher Technical  College
3. College of Applied Science
4. College of Banking and Financial Studies
5. Sultan Qaboos University (บางสาขาวิชา)
6. Special HigherEducation Institute

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
        ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 200 ริยาลโอมานหรือประมาณ 518 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายรายเดือน) ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ (ยกเว้นอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์) และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ปีละ 1 ครั้ง

การดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษาฯ
กำหนดส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ  ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบตามที่กำหนดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซอง “ทุนโอมาน”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น เป็นต้นไป ทาง www.bic.moe.go.th
สอบข้อเขียนวันที่ 8 สิงหาคม 2558
สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางผาณิต ทิพย์สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 111 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่...


*****************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 กรกฎาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking