รัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เทคนิคและวิชาชีพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เงื่อนไขการรับทุน
1. ผู้ได้รับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. ผู้ได้รับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศส ในกรณีที่ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่ศูนย์สถาบันทางภาษานานาชาติในกรุงราบัต
3. ผู้ได้รับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาวิชาอิสลามศึกษา อักษรศาสตร์ และนิติศาสตร์อิสลาม
ต้องมีความรู้ความสามารถในภาษาอาหรับระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาหลัก
4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 77 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,600 บาท) ต่อเดือน ทั้งนี้ หากผู้รับทุนสอบไม่ผ่านในปีการศึกษาใด จะถูกระงับทุนจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาถัดไป
เอกสารประกอบการสมัคร แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอาหรับ (สำเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรอง)
                1. ใบสมัคร ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.amci.ma
                2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                4. รูปถ่ายสีขนาดพาสปอร์ต จำนวน 3 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
                5. สำเนาสูติบัตร
                6. สำเนาหนังสือเดินทาง
                7. ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                8. กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ
                9. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งรับรองว่า ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ แล้ว โดยเฉพาะวัณโรค
                10. สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโทและเอก ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือสำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท และสำเนาวิทยานิพนธ์

***ทั้งนี้ ถ้าผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา***
    กำหนดเปิดภาคการศึกษาแรก
    1. สถาบันการศึกษาที่ต้องสอบเข้า (ประเภท A) เปิดภาคการศึกษาประมาณสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2558
    2. สถาบันการศึกษาแบบเปิดรับสมัคร (ประเภท B) เปิดภาคการศึกษาประมาณกลางเดือนกันยายน 2558
    3. หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส (ประเภท C) เปิดการสอนวันที่ 1 ธันวาคม 2558

    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเตรียมการและดำเนินการ ดังนี้
    1. ขอรับการตรวจลงตรา ประเภทนักเรียนจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย
    2. เตรียมใบรับรองสุขภาพ
    3. เมื่อผู้ได้รับทุนเดินทางถึงราชอาณาจักรโมร็อกโกแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร จำนวน 900 ดีร์ฮาม (หรือประมาณ 110 ดอลลาร์สหรัฐ) และทำประกันชีวิต ประมาณ 1,500 ดีร์ฮาม ที่สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโกในกรุงราบัต ก่อนจะลงทะเบียนและเริ่มการศึกษที่สถาบันการศึกษาต่อไป

    ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน เงื่อนไขการรับสมัครเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ระยะเวลาศึกษา และอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.amci.ma หรือ www.enssup.gov.ma และ www.men.gov.ma  ดังมีรายละเอียดที่แนบ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 6285646 ต่อ 111 และส่งเอกสารการสมัครไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 กรกฎาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking