sema 10

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 จำนวน 1 ทุน  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยคูเวต นั้น

        บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับทุนดังกล่าว ดังนี้

ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกตัวจริง  ได้แก่

นางสาวอัสมะ  สาแล          โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ    จังหวัดยะลา

สำรอง ได้แก่
นายเจ๊ะอัสมัน  เจ๊ะโมง        โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ        จังหวัดยะลา

                ประกาศ  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2558

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกนำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรองหรือประทับตราตามลำดับ ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

2. กรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ)  และ

3. สถานเอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทย และส่งเอกสารทั้งหมดที่ประทับตรารับรองเรียบร้อยแล้วไปที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 มิถุนายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking