sema 10

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคารสพฐ. 5 ชั้น 1
.......................................

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1. นางสาวธิดามล ศรีวรการ โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร
2. นางสาวอามัล มะหะหมัด โรงเรียนศาสนวิทยา กรุงเทพมหานคร
3. นางสาวนูฮา มะหะหมัด โรงเรียนศาสนวิทยา กรุงเทพมหานคร
4. นางสาวนาสีบาห์ มะละแซ โรงเรียนอิสลาฮียะห์ จังหวัดยะลา
5. นายมุสลิฮ มามะ โรงเรียนสามารถดีวิทยา ปัตตานี
6. นางสาวอิลฮัม ตุยง โรงเรียนอิสลาฮียะห์ ยะลา
7. นายไฟซอล หลงจิ โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา กระบี่
8. นายอาฟีฟี กาแบ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ปัตตานี
9. นายพลสิทธิ์ พุฒตาล โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
10. นายบัยฮากีย์ บากา โรงเรียนสามารถดีวิทยา ปัตตานี
11. นางสาวดลญา อาซัน โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นนทบุรี
12. นางสาวเนียะมะห์ วรประวัติ โรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา พระนครศรีอยุธยา
13. นางสาวอัยนา เพียรมานะ โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
14. นางสาวสมิตา ฤทธิ์ดี โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา กรุงเทพมหานคร
15. นายนาดีร แสงสุข โรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา พระนครศรีอยุธยา
16. นางสาวนีสรีน ยูโซ๊ะ โรงเรียนอิสลาฮียะห์ ยะลา
17. นายร่อชาร์ด มะกูดี โรงเรียนศาสนวิทยา กรุงเทพมหานคร
18. นายฮาฟิซ เจะอาแว โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปัตตานี
19. นายกูคัยบัร มะหะหมัด โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา
20. นางสาวรอยมีย์ มูหะหมัด โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
21. นางสาวสรุดตา มูนิคม โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นนทบุรี
22. นายภูรี มะทอง โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นนทบุรี
23. นายลุกมัน เจ๊ะอามา โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา ยะลา
24. นางสาววีซอล ดูมีแด โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา
25. นางสาวมูนาดา ดอเลาะ โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปัตตานี
26. นายรัฐศาสตร์ ดำรงหวัง โรงเรียนมัจลิซซุดดีนีย์ กรุงเทพฯ
27. นางสาวอัสมะ สาแล โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา
28. นายอิทธิวัฒน์ พาลี โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ อยุธยา
29. นายอะนีส ลักษณ์สุวิมล Institute of Religious Secondary กาตาร์
30. นายเจ๊ะอัสมัน เจ๊ะโมง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ยะลา
31 นางสาวณัชชา ฤทธิ์ดี โรงเรียนริดวานุ้นอิสลาม กรุงเทพฯ
32. นายนูรดีน ตาเห โรงเรียนสามารถดีวิทยา ปัตตานี
33. นายฮัยตามี เจ๊ะมะ โรงเรียนสามารถดีวิทยา ปัตตานี
34. นางสาวอารีนา หมัดซัน กศน. เขตหนองจอก กรุงเทพฯ


หมายเหตุ : ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน ผู้ไม่มาสอบตามวัน เวลา

และ สถานที่สอบ ถือว่าสละสิทธิ์

*******************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 มิถุนายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking