รัฐบาลคูเวตจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1 ทุน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวต ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ อิสลามศึกษา ครูศาสตร์วรรณกรรม หรือสังคมศาสตร์ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติ
1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในคูเวตระหว่างสมัครรับทุน
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานาวี) แล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
3. มีผลการเรียนดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป สำหรับสายศิลปะ และไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 หรือเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สำหรับสายวิทย์ – คณิต
4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของคูเวตมาก่อน

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1.  ใบสมัครขอรับทุนให้ระบุคณะสาขาวิชาเพียง 1 คณะ (ภาษาอาหรับ/ภาษาไทย)
2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
4. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
6. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. จำนวน 4 รูป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครภาษาไทยได้ ที่นี่ และภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

โดยกำหนดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ลงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนคูเวต” ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th  ตั้งแต่เวลา 16.00 น.และกำหนดสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางผาณิต ทิพย์สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 111


----------------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 มิถุนายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking