โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ Youth Exchange Scholarship รุ่นที่ 30
***************


     Youth Exchange Scholarship (YES) ประกาศจัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 อายุระหว่าง 15 - 18 ปี บริบูรณ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และแอฟริกาใต้ เป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา (ปี 2559 - 2560) จำนวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2508 0099 หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.yesthailand.org

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 เมษายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking