ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสิงคโปร์
(AY2016 ASEAN Scholarships for Thailand)

*********************

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน (ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

คุณสมบัติผู้สมัคร
•    สัญชาติไทย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
•    หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•    ระดับ Secondary Three ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3
•    ระดับ Pre-University ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5

**คำอธิบาย**
    ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ แบ่งเป็น
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี (ระดับ Secondary Three) สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ GCE O-Level
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี (หรือระดับ Pre-University) สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ GCE A-Level

สมัครระดับ Secondary Three ได้แก่
1. ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557  โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว
   จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 หรือ
2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว
    จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 (เรียนซ้ำ 1 ปี)
*** นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับ Secondary Three จะได้รับทุนศึกษาต่อในระดับ Pre-University
สมัครระดับ Pre-University ได้แก่
1. ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (เรียนซ้ำ 1 ปี)

วิธีการสมัคร
1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2281 6370 ต่อ 111

2. ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์กรุณาส่งซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาดอย่าน้อย 16 ซม. x 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง “รับใบสมัครทุนสิงคโปร์”
3. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ Click..
4. สมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

วิธีส่งใบสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งพร้อมเอกสารประกอบ (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) ไปยัง
    Ministry of Education
    School Placement and Scholarships Branch
    Level 3, Podium Block
    1 North Buona Vista Drive
    Singapore 138675 (ASEAN Scholarships (THAILAND)

หมดเขตรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่ครบถ้วนไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 (จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-10 วัน) หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา

***หมายเหตุ  ขอให้ผู้สมัครเลือกวิธีสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
         - สมัครทางอินเตอร์เน็ต จะต้องส่งเอกสารประกอบ (ยกเว้นใบสมัคร) ไปที่กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในกำหนดเท่านั้น (เอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสำเนา โดยขอให้แจ้งรหัสยืนยันที่ได้รับจากการสมัครไปกับเอกสารประกอบด้วย) หากมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลสอบถามที่ +65 6872 2220
         - สมัครโดยเอกสาร (hard copy) จะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ให้ครบถ้วน (เอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสำเนา)
** ขอให้ผู้สมัครอ่านวิธีการกรอกใบสมัครอย่างละเอียดทางเว็ปไซต์ของสิงคโปร์ก่อนการกรอกข้อมูล**
www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

การคัดเลือก กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะแจ้งผลการสมัครและกำหนดการสอบให้ผู้สมัครทราบโดยตรง วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ) กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เดือนกรกฎาคม 2558 ที่กรุงเทพมหานคร ประกาศผลการสอบ ปลายเดือนกันยายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย  02-286 9971 ต่อ 165 หรือ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 02-281 6370 ต่อ 111

*******************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13 มีนาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking