กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2015/2016

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2015/2016
วันที่ 14 ธันวาคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
--------------------------------------------


วิชาที่สอบ
1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Aptitude Test)
2. ภาษาอังกฤษ

เวลาเข้าห้องสอบ 08.45 น.
(ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจาก 09.00 น. เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด)

1. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาฉบับจริงก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
2. ในกรณีที่ผู้สมัคร ได้เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลหลังจากที่ได้สมัครสอบแล้ว ในวันสอบให้นำสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3. ห้ามนำกระเป๋าอุปกรณ์การเขียน กระเป๋าถือสตรี หรือกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น
4. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกเสียง รวมทั้งเครื่องคิดเลข หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบในทันที
5. ห้ามนำเครื่องดื่ม อาหารเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
6. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเฉพาะดินสอ 2B ปากกา ยางลบ และกระเป๋าสตางค์ใบเล็กเข้าห้องสอบเท่านั้น
7. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา ผู้ที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใส่ชุดพละเข้าห้องสอบ

ประกาศผลการสอบ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบได้ ที่นี่

 

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 ธันวาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking