หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2015- 2016
----------------------

     กระทรวงศึกษาธิการจะสอบคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อสมัครรับการศึกษาทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2015-2016 ดังนี้
ลักษณะทุน
         ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) ทั้งนี้นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาลสิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้
ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทุนที่จะได้รับ
1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สหรัฐ)
2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)
คุณสมบัติผู้สมัคร
        1. คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทย
        2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
        3. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่เกินชั้นปีที่ 1 (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)
        4. ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
        5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
        6. ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2558)
        7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่นๆ (ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด) ได้แก่
        7.1 ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย
        7.2 ใบแสดงผลการเรียน ซึ่งออกโดยสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  
        7.3 เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ
        7.4 ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (หากมี) หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
        7.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา
        7.6 สำเนาผลการสอบ เช่น TOEFL, SAT หรือ IELTS (หากมี)

การสมัคร
    ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยส่ง ทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตนเอง (ผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 จะต้องส่งทาง EMS เท่านั้น)
1. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร
    - ดาวน์โหลดใบสมัครจากประกาศแนบท้าย
    - สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ
    - สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ถ.ศรีอยุธยา กทม.
    - สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
    - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
2. สถานที่ส่งใบสมัคร
             สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ     
             ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.  
             หมายเหตุ : กรุณาวงเล็บมุมซอง “ทุนสิงคโปร์”


ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th


การสอบข้อเขียน
               ผู้สมัครต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษและความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Aptitude Test) ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถ.ศรีอยุธยา กทม.
การประกาศผล
                ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 40 ลำดับคนแรกจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครในนามนักเรียนไทย (กรณีที่คะแนนลำดับสุดท้ายท่ากัน จะพิจารณาจากวิชาภาษาอังกฤษ) เพื่อเข้าสอบคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาของสิงคโปร์ อีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนมีนาคม 2558 โดยจะต้องเข้าสอบวิชาที่ตามคณะที่เลือก/ประสงค์เข้าศึกษา (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ) รวมทั้งสอบสัมภาษณ์ โดยรัฐบาลสิงคโปร์ (สถานที่จะแจ้งในภายหลัง)
การสละสิทธิ์
         การสอบคัดเลือกผู้สมัครถือเป็นที่สุด กรณีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์และไม่สามารถเข้ารับการสอบตามวัน-เวลาที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่มีการเสนอชื่อผู้แทนสำรอง
ติดต่อสอบถาม
            ผู้ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 111 ภายในเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครได้ ที่นี่


***********************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking