ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทศึกษาวิจัยและปริญญาตรี สำหรับนักเรียนนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
Monbukagakusho : MEXT Scholarship Program for 2015
************


          สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาไทยที่มีความสนใจสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับสมัครอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
1. ทุนศึกษาวิจัย (Research Students)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2558)
1.3 จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย
1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 3.25 และในระดับปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
1.5 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

2. ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students)
คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุระหว่าง 17-21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2558)
2.3 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.80 ขึ้นไป
2.5 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
         ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.th.emb-japan.go.jp และนำส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2696 3004 และ 0 2207 8504 และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 203 367 ต่อ 104 หรือ 190 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.


----------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 พฤษภาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking