ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2558
MONBUKAGAKUSHO:MEXT Scholarship for the academic year 2015
***************

    สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
       1. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2558
ผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
       2. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลา 3 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2558 ผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
    คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนทั้ง 2 หลักสูตร
       1. มีสัญชาติไทย
       2. มีอายุระหว่าง 17 ถึง 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2558)
       3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2558
       4. มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
       5. มีความตั้งใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น
       6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
       7. ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุน จะต้องสามารถเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นได้ในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2558

     เอกสารประกอบการสมัคร
       1. ใบสมัครรับทุน
       2. ใบ Admission Form
       3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร (ติดที่ใบสมัครและใบ Admission Form )
       4. ใบประมวลผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้สมัครต้องได้ G.P.A. 3.00 ขึ้นไป) (ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง)
       5. หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียน ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคมของ ปีถัดไป (ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง)
        ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ตาม เอกสารแนบ และจัดส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่าง ประเทศ สป. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2558”) ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 113

C2015 Announcement S2015 Announcement
C2015 Application S2015 Application
C2015 Admission S2015 Admission

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 พฤษภาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking