ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2558

*****************


     มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน “Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program” ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1-3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก ซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษา อบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี โดยผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
3. มีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 หรือ 195 สำหรับการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 71 สำหรับการสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
5. มีอายุระหว่าง 30 ถึง 50 ปี
6. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาอบรมนี้ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง
7. ในกรณีที่สมัครด้านการเงิน หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพ และการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ผู้สนใจสมัครชิงทุน Hubert H. Humphrey Fellowship Program สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org หน้าแรกภายใต้หัวข้อ Today’s grants ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2285 0581-2

----------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 พฤษภาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking