กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งว่า The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 53 และ 54 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และกันยายน-พฤศจิกายน 2558 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีอายุระหว่าง 25 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (จนถึงวันปิดรับสมัคร)
2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา)
3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4. มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.deqp.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2278 8400 ต่อ 1821 กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์ ตรวจและประเมินผล กรมส่งเสริมคุณภาพแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557

*********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 เมษายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking