sema-10

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาโทและเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2557
(2014 Global Korea Scholarship (GKS) : Korean Government Scholarship Program for International Students for a Graduate Program)
-------------------------

สถาบัน ระดับชาติว่าด้วยการศึกษานานาชาติ (National Institute for International Education (NIIED) กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี ประกาศมอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ประจำปี 2557 (2014 Global Korea Scholarship (GKS) : Korean Government Scholarship Program for International Students for a Graduate Program) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้

     คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลี
- ผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองแพทย์ พร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร ตามที่กำหนด ทั้งนี้ สถาบัน NIIED จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสุขภาพจริง (ผู้ป่วยโรคร้ายแรง เช่น HIV ยาเสพติด ฯลฯ และสตรีมีครรภ์ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้)
3. อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 หรือเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2517
4. จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
- ผู้ที่เคยลงทะเบียนศึกษาในมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐเกาหลีมาก่อน ไม่สามารถสมัครรับทุนนี้ได้
- ผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโท จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- ผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาเอก จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- ผู้สมัครที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 จะต้องส่งใบรับรองการศึกษาในการสมัคร และส่งปริญญาบัตรให้ NIIED ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 80 หรือเกรดเฉลี่ย 2.64 ขึ้นไป
6. ผู้ที่มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ผู้ที่สมัครรับทุนสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสาขาเทคโนโลยีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ผู้สมัครซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     ขอบเขตของการรับทุน
1. จะได้รับทุนตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับ
- บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ (ชั้นประหยัด)
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน 900,000 วอน ต่อเดือน
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิจัย จำนวน 210,000 วอน ในสาขามนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์-สังคมศาสตร์ และจำนวน 240,000 วอน ในสาขาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกลศาสตร์ ต่อภาคการศึกษา
3. ค่าตั้งถิ่นฐานในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 200,000 วอน
4. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาเต็มจำนวน
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ จะรับผิดชอบโดย NIIED
6. ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ตามที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 500,000-800,000 วอน
7. ค่าประกันสุขภาพ จำนวน 20,000 วอน ต่อเดือน
8. ทุนพิเศษสำหรับผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาเกาหลีในระดับ 5 หรือ 6 จำนวน 100,000 วอน ต่อเดือน

     วิธีการสมัครรับทุน
1. ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารสมัครขอรับทุนได้ 2 ช่องทาง โดยสามารถสมัครได้เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น ดังต่อไปนี้
- ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557
- สมัครไปยังมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐเกาหลีโดยตรง โดยวันสิ้นสุดการรับสมัครขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
2. เอกสารการสมัครจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเกาหลี โดยสถาบันที่ออกเอกสารให้หรือสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรองเอกสารการสมัครรับทุน
2.1 ข้อมูลส่วนตัว (เอกสารแนบ 1)
2.2 เอกสารแนะนำตัว (เอกสารแนบ 2)
2.3 แผนการเรียน (เอกสารแนบ 3)
2.4 จดหมายรับรอง (เอกสารแนบ 4)
2.5 หนังสือสัญญารับทุน
2.6 แบบประเมินสุขภาพ (เอกสารแนบ 6)
2.7 ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี
2.8 ใบแสดงผลการเรียน (transcript) ระดับปริญญาตรี
2.9 ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรระดับปริญญาโท
2.10 ใบแสดงผลการเรียน (transcript) ระดับปริญญาโท
2.11 สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ถ้ามี
2.12 สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS) ถ้ามี
2.13 สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ (ถ้ามี)
2.14 รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ (ถ้ามี)
2.15 สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานหลังจากได้รับการคัดเลือก
2.16 เอกสารแสดงความเป็นพลเมืองไทยของผู้สมัครและบิดามารดา เช่น ใบเกิด หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

***ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข โทร. 02 6285 646 ต่อ 113 หรือ 02 247 7537 ต่อ 543 และดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://tha.mofa.go.kr. และ www.bic.moe.go.th  (เนื่องจากระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัด เอกสารการสมัครจะต้องถูกส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยให้ เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เท่านั้น โดยทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

1-2014 GKS Graduate Program Guidelines(English-Korean)

2-2014 GKS-Graduate courses FAQ (ENGLISH-KOREAN)

3-2014 GKS Graduate courses University information(English)

5-GKS-Graduate courses REGULATIONS

*********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 กุมภาพันธ์ 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking