ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์

สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2014/2015
---------------------------------


        ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการสอบข้อเขียนผู้สมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2014/2015 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงเป็นผู้สมัครในนามประเทศไทย จำนวน 40 คน นั้น


        บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2014/2015 ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

 

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 มกราคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking