ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปี 2557

 

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียน ประจำปี 2557 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร College of Technology Students และหลักสูตร Specialized Training College Students โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายนั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนเรียบร้อยแล้ว โดยในครั้งนี้ มีผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 11 คน ดังนี้

 

หลักสูตร College of Technology Students จำนวน 4 คน ได้แก่

1.   นายวิศรุต ไตรรัตนาภา  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
2.   นายธรรศ ทักษะกรวงศ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3.   นายปฏิเวท พิพัฒน์ภากร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
4.   นายณภัทร อัศวมานะชัย  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

หลักสูตร Specialized Training College Students จำนวน 7 คน ได้แก่

1.  นางสาวรชยา บุณพจนสุนทร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
2.  นางสาวนวพรรษ รวมสุข โรงเรียนวัดป่าประดู่
3.  นางสาวปริชญา ธนาคม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
4.  นางสาวณริสา กลีบบัว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5. นางสาวจุฑาภัส ภู่สมบูรณ์วัฒนา โรงเรียนศรีอยุธยา
6. นางสาวธฤดี อัศวนภ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
7. นางสาวอภิชญา ชลชีวะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2

 

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนส่งหนังสือแจ้งยืนยันการรับทุนดังกล่าวไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และในกรณีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประสงค์ขอสละสิทธิ์การรับทุน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ขอให้นำส่งหนังสือชี้แจงด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

------------------------------

                                     สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

                                                          โทร. 0 2628 5646 ต่อ 113
25 ธันวาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking