มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครชิงทุน 2015 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 ทุน เพื่อให้อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศ) สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตสาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างเดือนกันยายนถึง เดือนตุลาคม 2558

 

หัวหน้ากลุ่มสาระที่สนใจสมัครทุนนี้ต้องมีสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระหนึ่งในสี่กลุ่มวิชาดังกล่าวในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งก่อนไปและหลังจากเสร็จสิ้นการรับทุน โดยมีประสบการณ์ด้านการสอน 5 ปีขึ้นไป มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี หรือในระดับที่สื่อสารได้พอที่จะสามารถทำกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกับอาจารย์ชาวอเมริกันได้ และต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ลาราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้

 

ผู้สนใจสมัครชิงทุนสามารถทำสำเนาระเบียบการและใบสมัครจากเอกสารที่ได้แนบมาด้วย หรือจากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณศรียุดา ลิกานนท์สกุล ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107

 

มูลนิธิฯ ขอเรียนว่า นอกจากผู้ได้รับทุนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในด้านการบริหารและความเข้าใจในวัฒนธรรมของตนเองและอเมริกันเพิ่มขึ้นแล้ว สถาบันต้นสังกัดจะได้เครือข่ายความร่วมมือกว้างขวางและมีบุคลากรที่มีมุมมองของความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ให้กับสถาบันและผู้เรียนได้อีกด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : Program Announcement TEA2015 / TEA Application

 

********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 ธันวาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking