MAJLIS1-6-12-2556

 

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีต้อนรับและปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธศึกษา รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซียชุดนี้เป็นนักเรียนไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกให้รับทุนรัฐบาลมาเลเซีย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จำนวน 60 ทุน แบ่งเป็นนักเรียนชายจำนวน 30 ทุน และนักเรียนหญิง 30 ทุน โดยเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนSMAP LABU และโรงเรียน SMAP KAJANG ประเทศมาเลเซีย และสำเร็จการศึกษากลับมา จำนวน 48 คน ทั้งนี้ นักเรียนทุนบางส่วนได้เดินทางกลับมาศึกษาต่อในประเทศไทยก่อนหน้านี้แล้ว

 

MAJLIS2-6-12-2556


     ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาสรุปได้ว่า นักเรียนทั้งหลายต่างได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และประสบการณ์การศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย  เป็นเวลาถึง 6 ปี ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของจิตใจและความมานะบากบั่นของนักเรียนที่มุ่งแสวงหาความรู้และความสำเร็จของการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัว และสังคม ทั้งนี้ การศึกษาที่ผ่านมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบททดสอบเท่านั้น นักเรียนยังมีหน้าที่ที่จะต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปในระดับอุดมศึกษา โดยต้องเตรียมตัวสอบ GAT/PAT เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยก็มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเตรียมการรองรับไว้แล้ว เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา วิทยาลัยอิสลามยะลา เป็นต้น ความมุ่งมานะบากบั่นอย่างแท้จริงจะทำให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในชีวิตในโอกาสนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจากโรงเรียนทั้งสองแห่ง แห่งละ 3 คน คนละ 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อด้วย

 

MAJLIS3-6-12-2556

 

------------------


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 ธันวาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking