สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)[1] กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนStudy of the United States Institutes Program for Secondary Educatorsประจำภาคฤดูร้อน 2557 เพื่อให้อาจารย์สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอเมริกันศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงต้นเดือนหรือหลังเดือนมิถุนายน 2557 เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์

 

     ผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดำเนินการสอนและมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตร การสอนในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับบริบทอเมริกันศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคม การเมือง การปกครอง และ/หรือกฎหมาย ทั้งนี้ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลถึงการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนเป็นสำคัญ   มีความพร้อมทางภาษาอังกฤษ สามารถอ่านเอกสาร 25-30 หน้าอย่างต่ำได้ทุกวันตลอดโปรแกรม สามารถร่วมอภิปรายอย่างเต็มที่ ทั้งยังสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรม ณ สถาบันในแต่ละโครงการได้ตามกำหนดการ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่ได้แนบมาด้วย) และต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานตันสังกัดให้ลาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯได้

ผู้สมัครที่สนใจสมัครชิงทุนสำหรับแต่ละโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯที่www.fulbrightthai.orgและต้องส่งใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้ง หนังสือรับรอง สำเนาทรานสคริป ประวัติย่อและผลการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) พร้อมทำสำเนาใบสมัครจัดเป็นชุดเพิ่มอีก 4 ชุด รวมต้นฉบับ ทั้งหมดเป็น 5 ชุด(ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษ) โดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มอย่างอื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ ไปยัง “มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน  (ฟุลไบรท์) เลขที่ 21/5 อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120” ภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณศรียุดา ได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

- ใบสมัคร (ดาวน์โหลด)

- หนังสือรับรอง  (ดาวน์โหลด)

 

Secondary school educators

http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=734&type=application

 

Faculty scholars

 

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 พฤศจิกายน 2556

 

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking