Loading color scheme

องค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2564

unesco annouce

          องค์การยูเนสโก โดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning: UIL) ได้เปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities - GNLC) ประจำปี 2564 เพื่อให้เมืองที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. วัตถุประสงค์ของการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ องค์การยูเนสโกได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโกสร้างเมืองของตนเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพลเมืองให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติใหม่ๆ ในหลากหลายบริบท เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          2. คุณลักษณะที่สำคัญของเมืองแห่งการเรียนรู้ จะต้องเป็นเมืองที่มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คน ขึ้นไป (หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด) ที่สามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในทุกๆ ภาคส่วน เพื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ในครอบครัว ชุมชน และที่ทำงาน มีการขยายโอกาสในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพและความเป็นเลิศทางด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มขีดความสามารถของแต่ละบุคคลและการทำงานร่วมกันของคนในเมือง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน อีกทั้ง จะต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้เมืองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในอนาคต โดยผู้บริหารของเมืองต้องกำหนดวิสัยทัศน์ และปรับใช้แนวทางการพัฒนาเมืองของ GNLC ที่สอดคล้องกับเอกสารคู่มือ 2 ฉบับ ได้แก่ “The Beijing Declaration on Building Learning Cities” และ “The Key Features of Learning Cities”

          3. ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ จะได้รับคำแนะนำ รับทราบแนวทาง และได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ/ภูมิภาค มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่าย และมีสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO Learning City Award ซึ่งจะมีการมอบรางวัลทุกๆ 2 ปี ให้กับเมืองที่มีความคืบหน้าในการดำเนินงานสร้างเมืองให้เป็นพลเมืองแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางของ GNLC

          4. ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองที่สนใจสมัคร สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities และจะต้องประทับตราเมืองพร้อมทั้งมีลายมือชื่อของผู้บริหารเมืองก่อนจัดส่งใบสมัครในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาฯสหประชาชาติ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thainatcom@sueksa.go.th พร้อมสำเนาถึงทีมประสานงานด้าน GNLC ของยูเนสโก ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ learningcities@unesco.org ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ โทร. 0 2281 0565 ต่อ 115 หรือติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์

รายละเอียดการสมัครฉบับภาษาอังกฤษ
Guiding Documents

ข้อมูล : พนิดา ทวีลาภ
สุปราณี คำยวง
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 มีนาคม 2564