Loading color scheme

ประกาศผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ

ipsc 28 11 2563

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “Think globally, act locally.” เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Jubilee Ballroom (ชั้น 11) โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ และ ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฯ พร้อมทั้งนายกรณ์ จาติกวณิช ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อสร้างและเพิ่มโอกาสของเด็กไทยในการประกอบอาชีพและมีงานทำ

ipsc2 28 11 2563

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญในการกระตุ้น ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในทุกสังกัด ตระหนักรู้ ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารแนวคิดที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติขึ้น

ipsc1 28 11 2563

          การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 19 ปีแล้ว โดยในการแข่งขันฯ จะคัดเลือกเยาวชน จำนวน 1 คน ที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี และมีความรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นเลิศ รวมถึงมีทักษะการสื่อสารในที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร แต่สำหรับในปี 2563 นี้ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการเลื่อนการจัดการแข่งขัน ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ipsc3 28 11 2563

          อนึ่ง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศเป็นรับโล่รางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและเงินสนับสนุนการศึกษาจากสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) โดยมีผลการแข่งขันฯ ดังนี้

 ผู้ชนะเลิศ  
 นางสาวศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์     โรงเรียนไทยคริสเตียน  
 รองชนะเลิศลำดับที่ 1    นางสาวสุชาดา เจริญกิตติธรรม  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 รองชนะเลิศลำดับที่ 2  นางสาวนีนนารา ฉัตรพรรณรังสี  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 พฤศจิกายน 2563