สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ๑๐ ทุน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดย Masdar Institute of Science and Technology (MIST) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบี ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย จำนวน ๑๐ คน ที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

๒. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน GPA มากกว่า ๓.๐ ในระดับปริญญาตรี คะแนน GRE เท่ากับหรือมากกว่า ๑๕๕ TOEFL เท่ากับหรือมากกว่า ๙๑ (IBT) หรือI ELTS เท่ากับหรือมากกว่า ๖.๕

๓. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย


การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และการรับสมัครได้ที่ www.masdar.ac.ae หรือส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ หรือสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๗

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาฯ ดังนี้

๑. MIST มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Massachusetts Institute of Technology (MIT) และ
กับทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (
International Renewable Agency – IRENA) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงานทดแทน

๒. ปัจจุบัน MIST มีความร่วมมือกับ RENA ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา MIST ที่มีผลการเรียนดีสามารถฝึกงานที่ RENA ระหว่างที่กำลังศึกษา

๓. MIST ให้ทุนการศึกษาซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมถึงบัตรโดยสารเครื่องบินและเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน

………………………………………………………………………….

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี ๒
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking