Loading color scheme

พิธีปิดการประชุม SEAMEO Congress 2021

SEAMEO Congress H 29 4 2564

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติกล่าวในพิธีปิดการประชุม SEAMEO Congress 2021 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายของโลกที่มีความ พลิกผัน และแผนการดำเนินงานของภูมิภาคในเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสาการศึกษา ซึ่งจะทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถก้าวไปสู่การบรรลุข้อริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล รวมถึงการจัดเตรียมครูและผู้เรียนให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล และอิทธิพลของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

SEAMEO Congress2 29 4 2564

          ที่ผ่านมา ประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 3 และระลอกที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของนานาประเทศในการปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 และเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตดิจิทัล ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยจะดำเนินพันธกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน องค์การซีมีโอและประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของซีมีโอ (2564 – 2573) ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของภูมิภาค อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 ที่มา: สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ)  

          ในท้ายสุด ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย รวมทั้งสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และหุ้นส่วนความร่วมมือของซีมีโอ ในการร่วมกันจัดประชุมในครั้งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จ และได้กล่าวอย่างเชื่อมั่นว่า ประเทศสมาชิกในภูมิภาค จะสามารถก้าวไปข้างหน้าเพื่อเผชิญกับความท้าทายในโลกดิจิทัล โดยการพัฒนาและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของซีมีโอ

 สรุป/เรียบเรียง : เบญจพร มรรยาทอ่อน
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย :
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 เมษายน 2564