Loading color scheme

ศธ.พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของซีมีโอ ปี 2564-2573

SEAMEO Congress H2 29 4 2564

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับเชิญให้กล่าวสารร่วมกับรัฐมนตรีศึกษาจากประเทศสมาชิกขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (SEAMEO) รวม 9 ประเทศ จาก 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม (ยกเว้นเมียนมา และติมอร์-เลสเต) ในการประชุมเต็มคณะ ช่วงที่ 5 หัวข้อ “Southeast Asian Education and Future’s Agenda” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างการประชุมผ่านระบบทางไกล SEAMEO Congress 2021 ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ซึ่งเป็นวาระอนาคตของประเทศสมาชิกซีมีโอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งรวมถึงการศึกษาปฐมวัยและการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเน้นผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา (Student-Centricity) ในสภาวะที่โลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด ทำ และเกิดการเรียนรู้พร้อมนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมืองเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะความเป็นพลเมืองโลก ตลอดจนพัฒนาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับเยาวชนในการหารายได้เลี้ยงชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันกับผู้อื่นได้ในระดับโลก

SEAMEO Congress H3 29 4 2564

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ยังกล่าวถึงการพลิกโฉมระบบการศึกษาของประเทศโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยเอื้อต่อการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกระดับ ซึ่งการศึกษาทางไกล (Distance learning) ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เปรียบเสมือนเวทีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีทักษะดิจิทัลในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง (Coding) ที่เน้นให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาจากหลากหลายแง่มุม ซึ่งจะเป็นการยกระดับทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking skills) ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเสริมสร้างศักยภาพครูด้านทักษะภาษาและทักษะดิจิทัล โดยคัดเลือกครูแกนนำที่มีทักษะคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดีประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในเรื่องการรู้ดิจิทัล (Digital literacy)

 ที่มา: สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ)  

          ในท้ายสุด รัฐมนตรีฯ กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอภายใต้ข้อริเริ่มโครงการ SEAMEO CARES และแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของซีมีโอ (ปี 2564 - 2573) ซึ่งเน้นย้ำถึงการดำเนินข้อพันธกิจร่วมกันของประเทศสมาชิกซีมีโอในการปรับรูปแบบการพัฒนาของภูมิภาคให้ปรากฎเป็นจริงขึ้นมาได้ในยุคหลังโควิด-19 สิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนด้านการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal in education) โดยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างครอบคลุมและเติบโตเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ หากมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะไม่ใช่อุปสรรคต่อการพัฒนาอีกต่อไป แต่จะช่วยให้เกิดมิติใหม่ทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมที่เสริมสร้างสมรรถนะของเยาวชนและผู้เรียนในยุคอัลฟ่า (Alpha generation learners) ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีฯ ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 6 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์ซีมีโอไรเฮด (SEAMEO RIHED) ศูนย์ซีมีโอสปาฟา (SEAMEO SPAFA) ศูนย์ซีมีโอทรอปเมด (SEAMEO TROPMED) ศูนย์ซีมีโอเซฟส์ (SEAMEO SEPS) ศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด (SEAMEO STEM-ED) และเครือข่ายซีมีโอทรอปเมด (SEAMEO TROPMED network) จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้อย่างเต็มที่ และแน่นอนว่า “การลงทุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องนั้น สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาอนาคตของผู้เรียนในยุคอัลฟ่า และขอให้มั่นใจว่า ผู้เรียนเหล่านั้นจะต้องได้กลับเข้าเรียนในโรงเรียนดังเดิมโดยเร็วที่สุด”

อ่านต่อสรุปสาระสำคัญการประชุม SEAMEO Congress 2021

สรุป/เรียบเรียง : สิริภัคค์  ธรรมบุศย์
วิไลลักษณ์  ผดุงกิตติมาลย์
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 เมษายน 2564