การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 11 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

 Joint Statement of the Eleventh ASEAN Education Ministers Meeting 24 11 2563

          การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 11 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีด้านการศึกษาและเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมี H.E. Sec. Isidro S. Lapena รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาด้านเทคนิคและพัฒนาทักษะ เป็นประธานการประชุมและเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

Joint Statement of the Eleventh ASEAN Education Ministers Meeting1 24 11 2563

          ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีประเด็นสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้

1. การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในอาเซียน
2. การจัดตั้งสภาเทคนิคการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน
3. ร่างแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน ปี 2021-2025
4. ทราบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศสมาชิก

          ประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการศึกษา รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแต่ละประเทศให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวปฏิบัติที่ดี การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาให้กับทุกกลุ่มคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกได้สนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework) ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการฟื้นฟูผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

          สำหรับผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 11 มีการรับรอบเอกสารแถลงการณ์ร่วม “การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 11” (Joint Statement of the Eleventh ASEAN Education Ministers Meeting) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

• สนับสนุนแนวคิดหลักเรื่อง “การปรับเปลี่ยนการศึกษาในวิถีอาเซียน : การเสริมสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนในยุคที่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ” (Transforming Education the ASEAN Way: Forging Partnerships in the Age of Global Disruptions) ซึ่งนำเสนอโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ในฐานะประธานอาเซียน
• เน้นย้ำว่าการศึกษาเป็นประเด็นสำคัญในการฟื้นฟูประเทศภายหลังโควิด – 19 และขอให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework)
• สนับสนุนแถลงการณ์ร่วมที่เป็นผลลัพธ์ของการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระบบการศึกษาของอาเซียน เมื่อเดือนตุลาคม 2563
• สนับสนุนการก่อตั้งสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (ASEAN TVET Council) และยินดีสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ ของสภาการเทคนิคฯ
• มุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้านการศึกษาโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 ************************************************************

สรุป/เรียบเรียง รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking