japan 1 5 2560

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายฮิโระคาซุ มัตสุโนะ (H.E Mr. Hirokazu Matsuno) วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งราชวงศ์ไทยและญี่ปุ่นได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน โดยในปี 2560 เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ ครบรอบ 130 ปี  พร้อมทั้งกล่าวถึงการศึกษาในญี่ปุ่นว่า ปัจจุบันญี่ปุ่นกำลังประสบกับปัญหาการลดลงของจำนวนประชากรโดยเฉพาะวัยเด็ก จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยหวังว่าการเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

japan1 1 5 2560

        สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น ได้เสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณาเรื่องการแลกเปลี่ยนครูไทยและญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีครูไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ "International Educational Exchange Programme" มาแล้วสองครั้ง จำนวน 30 คน และเพื่อให้ครูญี่ปุ่นได้มีโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนในไทยบ้าง จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการไทยพิจารณาจัดโครงการแลกเปลี่ยนให้แก่ครูญี่ปุ่นด้วย
     นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น ได้กล่าวว่าญี่ปุ่นมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เข้มแข็งมาก จากการฝึกอบรมครูเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาหลักสูตรที่ดี โดยจุดเด่นของการศึกษาญี่ปุ่นคือไม่ได้เน้นการสอนในทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ได้สอดแทรกการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย รวมถึงพลศึกษา ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนญี่ปุ่นมีคุณภาพ ดังนั้น ญี่ปุ่นต้องการผลักดันให้ระบบการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่นแพร่หลายไปยังนานาประเทศ ในโอกาสนี้ Mr. Toshisada Deguchi อธิการบดี Tokyo Gakugei University ได้นำเสนอระบบการศึกษาของญี่ปุ่นว่า มีหน่วยงานทางการศึกษาในระดับประเทศจำนวน 25 หน่วยงาน ซึ่ง Tokyo Gakugei University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษา โดยขณะนี้ได้ร่วมมือกับโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งในช่วงแรกได้มีการดำเนินการนำร่องที่โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการทำวิจัยในชั้นเรียน และในอนาคตคาดว่าจะสามารถขยายความร่วมมือกับโรงเรียนระดับประถมและมัธยมของไทยได้ ประกอบกับ ที่ผ่านมาได้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยฯ  จำนวน 134 คน โดยทั้งหมดสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น และหลังจากสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานในหน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาลไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี จึงหวังว่าจะสามารถนำระบบการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่นมาเผยแพร่ในประเทศไทยได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของญี่ปุ่น เมื่อปี 2554 ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนต่างชาติเข้าไปศึกษาต่อในญี่ปุ่นลดลง แต่ปัจจุบันญี่ปุ่นมีความปลอดภัยและกลับสู่สภาพปกติ จึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นให้มากขึ้น

japan2 1 5 2560

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย กล่าวต้อนรับและชื่นชมระบบการศึกษาของญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ เห็นได้จากผลคะแนนจากการสอบ PISA เป็นอันดับที่สองของโลก สำหรับข้อเสนอที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่นนั้น กระทรวงศึกษาธิการไทยยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนครูของทั้งสองประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูไทยและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเรื่องการจัดการศึกษารูปแบบญี่ปุ่นเพื่อช่วยยกระดับโรงเรียนของไทย ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาดำเนินการในรูปแบบโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องหรือ Sister School เพื่อให้โรงเรียนไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านหลักสูตร วิธีการการเรียนการสอนที่สอดแทรกในด้านศีลธรรม จริยธรรม และการสร้างระเบียบวินัย มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบญี่ปุ่น ซึ่งในอนาคตจะมีศูนย์พัฒนาหลักสูตรสำหรับครู ซึ่งถือเป็นจุดเชื่อมต่อที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อไป

japan3 1 5 2560

     สำหรับความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการไทยได้มีการหารือร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เกี่ยวกับการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำมาพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของไทย โดยขณะนี้ฝ่ายไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำลังจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์และจะส่งให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ภายหลังการหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานของวิทยาลัย KOSEN ซึ่งตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบัน KOSEN (Institute of National College of Japan) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็นสำนักงานดำเนินความร่วมมือในการพัฒนาด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนแบบ KOSEN ให้แก่สถาบันอาชีวศึกษาของไทย ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาประจำที่ศูนย์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560

*********************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 พฤษภาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking