ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Quest BIC Services web 2 9 2564

          สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการที่เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่อง ทุนต่างประเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรและเยาวชน ตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ ได้ตามที่อยู่นี่ https://forms.gle/zAntdgtdgGjfBX1e8 ตั้งแต่วันนี้ - 10 กันยายน 2564 เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการต่อไป

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 2 กันยายน 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking