ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2564/2565

seameo 13 8 2564

          สำนักงานเลขาธิการซีมีโอแจ้งว่า รัฐบาลแคนาดาได้สนับสนุนการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2564/2565 ในหัวข้อ “Addressing the Education Crisis: Intervention Programmes for Mitigating Learning Gaps and Learning Loss” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการได้จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแคนาดา

          ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ต้องเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก อายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์การซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของซีมีโอ และไม่เคยได้รับรางวัล ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.seameo.org/Main_programme/285 และสอบถามรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ซึ่งจัดขึ้น ที่กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และได้ทุนไปศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดาหรือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 01 Concept Note_SEAMEO-Jasper Research Award_Final  
 02 Application Form_2021 SEAMEO-Jasper Research Award_Final   
 03 Timeline of Research Paper Submission  

สรุปและเรียบเรียง : เบญจพร มรรยาทอ่อน
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 สิงหาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking