ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับตำแหน่งงานวิจัยทางด้านโยบายการศึกษาของซีมีโอ

seameo 12 8 2564

          สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) รับสมัครบุคคลผู้สนใจ เพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Research, Evaluation and Assessment Specialist โดยผู้สมัครตำแหน่งดังกล่าวต้องมีความรู้ความสามารถด้านงานวิจัยทางด้านโยบายการศึกษา (educational policy research) การประเมินผลโครงการ (project evaluation and assessment) เพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การซีมีโอ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ รวบรวมและประสานงานด้านการวิจัย การเขียนบทความและโครงการต่างๆ ติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรม รวบรวม วิเคราะห์ฐานข้อมูลด้านการศึกษาของซีมีโอ การจัดทำงานวิจัยและบทความ

          ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก สาขาการวิจัยทางการศึกษา เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการศึกษา สถิติ หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้าน การวิจัยทางการศึกษาและการประเมินผลในองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กร/สถาบันเพื่อการพัฒนา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก รายละเอียดดังแนบ

01_TOR_Research, Evaluation and Assessment Specialist  
02_Job Application-PS  
03_Extracted Staff Rules_PS  
04_Privileges of Professional Staff  

          ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

สรุปและเรียบเรียง : พงศกร รุทระวณิช
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 11 สิงหาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking