ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าคัดเลือกผู้แทนไทยเพื่อรับรางวัลอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

ASEAN 1 8 2564

5th ASEAN 1 8 2564

5th ASEAN2 1 8 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม :
   5th RDPE Awards
   Report . RDPE Awards

ข้อมูล : รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 สิงหาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking