สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Learning Innovation and Information Specialist

seameo 24 7 2564

          สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Learning Innovation and Information Specialist โดยผู้สมัครตำแหน่งดังกล่าวต้องมีความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation) หรือการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development) เพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การซีมีโอ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่ การออกแบบการจัดการอบรม สัมมนา หลักสูตรการเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้ ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวบรวมรายงานของศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ และเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ สร้างแพลทฟอร์มแห่งการเรียนรู้และการรับรู้ขององค์การซีมีโอ

          ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี สำเร็จการศึกษาในสาขาการจัดการศึกษา วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และมีประสบการณ์ในการเขียนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งผลิตสิ่งพิมพ์ รายละเอียดดังแนบ

01_TOR_Learning Innovation Specialist   
02_Job Application-PS  
03_Extracted Staff Rules_PS  
04_Privileges of Professional Staff  

 

          ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

สรุป/เรียบเรียง : พงศกร รุทระวณิช
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 24 กรกฎาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking