ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง "สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0"

MediaContestInnovative H 12 7 2564

          ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมประกวด สื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) เป็นคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ซึ่งจะต้องธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคม เป็นฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะขั้นต่ำ 3 ด้าน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ เสริมสร้างคุณลักษณะของคนไทย 4.0 สําหรับเผยแพร่ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และนําสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชนต่อไป
สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

          จึงขอประกาศเปิดรับสมัครให้บุคคลผู้สนใจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งผลงานสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ* เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิทัศน์สั้นๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม และ 2) ประเภทหน่วยงาน/องค์กร แต่ละประเภทแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มปฐมวัย 2) กลุ่มประถมศึกษา 3) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น 4) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย 5) กลุ่มอาชีวศึกษา 6) กลุ่มอุดมศึกษา และ 7) กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ชิงรางวัลโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 126 รางวัล

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการเสวนาวิชาการและงานแถลงข่างประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ ในวันที่ 14 กรกรฎาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศึกษิตสโมสร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผ่านสื่อออนไลน์ "OEC News สภาการศึกษา" สำหรับรายละเอียดการรับสมัครสามารถเข้าชมทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2668 7123 ต่อ 2526 2529 และ 2543 หรือ 089 161 8119

ข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking