สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer I (Policy and Planning)

seameo 26 4 2564

          สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Policy and Planning) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงาน และแผนประจำปี การดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อริเริ่มแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนและประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดประชุม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดทำสรุปผลการจัดประชุม และการสัมมนาต่าง ๆ ตลอดจนการประสานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย และการพัฒนาโครงการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกซีมีโอ ประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

          อนึ่ง ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) สำเร็จการศึกษาในสาขา การจัดการการศึกษา นโยบายและการวางแผนด้านการศึกษา เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผน และการพัฒนานโยบายอย่างน้อย 3 ปี รวมทั้งมีสุขภาพแข็งแรง รายละเอียดดังแนบ

 01_TOR_PO I_Policy Planning  
 02_Job Application-PS  
 03_Extracted Staff Rules_PS  
 04_Privileges of Professional Staff  

          ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดและเสนอไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

สรุปและเรียบเรียง : เบญจพร มรรยาทอ่อน
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 26 เมษายน 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking