ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม SEAMEO Congress 2021

seameo 30 3 2021

          องค์การซีมีโอจะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และกระทรวงศึกษาธิการไทย จัดการประชุม SEAMEO Congress 2021 ในหัวข้อ “Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in the Digital Age” รวมถึงการเปิดตัวศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอแห่งใหม่ในไทย จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2564 ผ่านระบบ การประชุมทางไกล เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้มีบทบาทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานด้านการพัฒนา และภาคอุตสาหกรรมจากประเทศต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการเปลี่ยนแปลง ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ท่ามกลางความท้าทายในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนรู้ และการเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มากกว่า 9,500 คน

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ https://link.seameo.org/CongressReg2021 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564 และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://congress2021.seameo.org หรือสอบถามได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

สรุปและเรียบเรียง : เบญจพร มรรยาทอ่อน
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มีนาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking