องค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2564

unesco annouce

          องค์การยูเนสโก โดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning: UIL) ได้เปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities - GNLC) ประจำปี 2564 เพื่อให้เมืองที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. วัตถุประสงค์ของการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ องค์การยูเนสโกได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโกสร้างเมืองของตนเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพลเมืองให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติใหม่ๆ ในหลากหลายบริบท เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          2. คุณลักษณะที่สำคัญของเมืองแห่งการเรียนรู้ จะต้องเป็นเมืองที่มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คน ขึ้นไป (หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด) ที่สามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในทุกๆ ภาคส่วน เพื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ในครอบครัว ชุมชน และที่ทำงาน มีการขยายโอกาสในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพและความเป็นเลิศทางด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มขีดความสามารถของแต่ละบุคคลและการทำงานร่วมกันของคนในเมือง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน อีกทั้ง จะต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้เมืองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในอนาคต โดยผู้บริหารของเมืองต้องกำหนดวิสัยทัศน์ และปรับใช้แนวทางการพัฒนาเมืองของ GNLC ที่สอดคล้องกับเอกสารคู่มือ 2 ฉบับ ได้แก่ “The Beijing Declaration on Building Learning Cities” และ “The Key Features of Learning Cities”

          3. ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ จะได้รับคำแนะนำ รับทราบแนวทาง และได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ/ภูมิภาค มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่าย และมีสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO Learning City Award ซึ่งจะมีการมอบรางวัลทุกๆ 2 ปี ให้กับเมืองที่มีความคืบหน้าในการดำเนินงานสร้างเมืองให้เป็นพลเมืองแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางของ GNLC

          4. ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองที่สนใจสมัคร สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities และจะต้องประทับตราเมืองพร้อมทั้งมีลายมือชื่อของผู้บริหารเมืองก่อนจัดส่งใบสมัครในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาฯสหประชาชาติ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมสำเนาถึงทีมประสานงานด้าน GNLC ของยูเนสโก ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ โทร. 0 2281 0565 ต่อ 115 หรือติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์

รายละเอียดการสมัครฉบับภาษาอังกฤษ
Guiding Documents

ข้อมูล : พนิดา ทวีลาภ
สุปราณี คำยวง
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 มีนาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking