ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับรางวัล UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences ประจำปี 2564

UNESCO Russia Mendeleev International Prize 15 12 2563

          ด้วย องค์การยูเนสโกได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในการพัฒนา การเผยแพร่ และการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับรางวัล UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences ประจำปี 2564 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นปีแรกเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายดมีตรี เมนเดเลเยฟ (Dmitri Mendeleev) นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียผู้คิดค้นตารางธาตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 คน จะได้รับเงินรางวัลคนละ 250,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมด้วยเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize

          สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประชาสัมพันธ์รางวัลดังกล่าว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสำหรับรางวัลดังกล่าว ขอให้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์และเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ตามที่กำหนดมายังกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
(วงเล็บมุมซอง “รางวัล UNESCO- Russia Mendeleev International Prize”)

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2628 5646 ต่อ 114

*********************************************************

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 ธันวาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking