ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา (Equitable Education Conference 2020: All for Education) ในรูปแบบออนไลน์

All for Education 3 7 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ร่วมกับองค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัย โดยมีกำหนดการถ่ายทอดระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2563 ผ่านทาง http://afe2020.eef.or.th/thai/ และเครือข่ายของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ทั้งนี้ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมและทรงปาถกฐาพิเศษ “สี่ทศววรษ การทรงงานด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” จากนั้น ผู้เชี่ยวชาญในแวดวง
การศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 40 คนใน 14 ประเทศจะได้เสวนาในประเด็นที่หลากหลาย อาทิ
เรื่องความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางการศึกษาในสถานการณ์โควิด -19
นวัตกรรมการเงิน-การคลัง
เพื่อการศึกษา การพัฒนาศักยภาพครู และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://afe2020.eef.or.th/thai/ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://ncc.ungerboeck.com/prod/emc00/PublicSignIn.aspx?&SessionID=fblfekei4fbpfep&Lang=* โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

**************************************************

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 กรกฎาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking